WELCOME TO
THAI DOUBLE BASS ASSOCIATION
สมาคมดับเบิลเบสและเครื่องสาย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยกลุ่มนักดับเบิลเบสชาวไทย ต่อมาได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีจุดประสงค์เผยแพร่ความรู้และกิจกรรมทางด้านดนตรีที่เกี่ยวกับดับเบิลเบส ให้แก่เยาวชนและผู้ที่มีความสนใจ รวมทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ต่างๆเกี่ยวกับดับเบิลเบสทั้ง สาขา Classic และ Jazz อีกด้วย ทางผู้จัดทำหวังว่า Home page นี้น่าจะเป็นโยชน์แก่ผู้ที่สนใจการเล่นดับเบิลเบสทุกสาขา และทางสมาคมยังเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาสำหรับการเรียนดับเบิลเบสกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดหาทุนการเรียนสำหรับผู้ที่มีทักษะความสามารถในการเล่นดับเบิลเบสอีกด้วย เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านการเล่นของคนในประเทศให้เทียบเท่าอารยประเทศ

   
THAI DOUBLE BASS CHANNEL
HOW TO PLAY DOUBLE BASS
NEWS/ACITIVITES